Khuyến Mãi Sim Gphone Vnpt Hà Nội Lắp Di Động Tháng 08-2019

STT Số Sim GPhone Mạng Giá bán Tính năng Cam kết cước

Tư Vấn GPhone Hà Nội:

 O94 2277 666 - 0886 876 888

1 024 3998 3338 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
2 024 3993 9969 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
3 024 3998 6698 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
4 024 3998 8838 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
5 024 3998 2829 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
6 024 3998 2838 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
7 024 3995 9668 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
8 024 3998 3989 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
9 024 3997 5886 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
10 024 3991 8368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
11 024 3997 1686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
12 024 3992 1686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
13 024 8589 1686 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
14 024 8585 5669 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
15 0243 9919 886 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
16 024 3913 6669 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
17 0243 918 3899 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
18 0243 918 5689 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
19 024 3991 5991 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
20 024 3991 7991 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
21 024 3991 8991 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
22 024 3992 7992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
23 024 3999 1858 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
24 024 3991 3839 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
25 024 3996 5368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
26 024 3995 9368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
27 024 3992 5368 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
28 024 3999 5958 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
29 02485 886 369 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
30 02485 886 989 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
31 024 8585 5589 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
32 024 3996 1102 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
33 0243 991 1990 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
34 0243 991 1992 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
35 0243 991 1995 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
36 0243 991 1996 GPhone 1.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
37 024 3917 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
38 024 3991 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
39 024 3995 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
40 024 3996 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
41 024 3997 1900 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
42 024 3991 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
43 024 3992 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
44 024 3996 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
45 024 3997 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
46 024 3998 1800 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
47 0243 9999 190 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
48 0243 9999 192 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
49 0243 9999 193 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
50 0243 9999 194 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
51 0243 9999 225 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
52 0243 9999 233 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
53 0243 9999 226 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
54 0243 9999 238 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
55 0243 9999 239 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
56 0243 9999 665 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
57 0243 9999 822 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
58 0243 9999 335 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
59 0243 9999 356 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
60 0243 9999 358 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
61 0243 9999 359 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
62 0243 9999 256 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
63 0243 9999 257 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
64 0243 9999 258 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
65 024 3995 1369 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
66 024 3995 4995 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
67 024 3996 3997 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
68 024 3997 3998 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
69 02439 123 989 GPhone 1.800.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
70 02485 883 889 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
72 024 8586 1166 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
73 0243 915 8998 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
74 02439 168 968 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
75 024 8588 9229 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
76 024 3997 3993 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
77 024 3998 2992 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
78 024 3997 9292 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
79 024 3990 3663 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
80 024 3992 3663 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
81 024 3990 6336 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
82 024 3992 7997 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
83 024 8588 7997 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
84 024 3990 0990 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
85 024 3996 3336 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
86 02485 883 993 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
87 024 3996 2996 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
88 024 3997 9191 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
89 024 3993 6993 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
90 024 3997 9889 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
91 024 3996 8228 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
92 024 3992 9559 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
93 024 3998 3883 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
94 024 399 01368 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
95 0243 913 8338 GPhone 2.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
96 024 3993 9779 GPhone 2.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
97 024 8585 2992 GPhone 2.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
98 024 8585 2882 GPhone 2.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
99 024 8585 9779 GPhone 2.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
100 02439 198 199 GPhone 2.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
101 024 8585 6556 GPhone 2.500.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
102 0243 360 8668 GPhone 3.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
103 0243 912 6886 GPhone 3.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
104 02439 013 999 GPhone 4.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
105 0243 995 6688 GPhone 6.000.000 đ Sim lắp di động CK 300k x 8 tháng
106 02485 888 444 GPhone 8.000.000 đ Sim lắp di động CK 400k x 2 tháng
107 0243 91 45678 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
108 02439 197 197 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
109 0243 912 6789 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết
110 0243 918 6789 GPhone 12.000.000 đ Sim lắp di động Không cam kết

DANH SÁCH SỐ CÓ DÂY VNPT HÀ NỘI

O942277666 - 0886 876 888

1 0243 8332 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây CK 200k tháng x 12 tháng
2 0243 3916 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây CK 200k tháng x 12 tháng
3 02439 303 888 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây CK 200k tháng x 12 tháng
4 02437 338 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây CK 200k tháng x 12 tháng
5 02438 311 666 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây CK 200k tháng x 12 tháng
6 02433 281 888 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây CK 200k tháng x 12 tháng
7 02437 833 888 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây CK 200k tháng x 12 tháng
8 02435 823 999 ĐTCĐ 4.000.000 đ Số cố định có dây CK 200k tháng x 12 tháng
9 0243 518 2222 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400k tháng x 12 tháng
10 0243 930 3333 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400k tháng x 12 tháng
11 0243 576 5555 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400k tháng x 12 tháng
12 0243 747 3333 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400k tháng x 12 tháng
13 0243 526 6789 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400k tháng x 12 tháng
14 02438 586 586 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400k tháng x 12 tháng
15 0243 972 6789 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400k tháng x 12 tháng
16 02432 959 959 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400k tháng x 12 tháng
17 024 3321 3333 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400k tháng x 12 tháng
18 024 3352 3333 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400k tháng x 12 tháng
19 02435 522 522 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400k tháng x 12 tháng
20 02437 656 656 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400k tháng x 12 tháng
21 02439 606 606 ĐTCĐ 6.000.000 đ Số cố định có dây CK 400k tháng x 12 tháng
22 02432 383 383 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây Không cam kết
23 0243 396 6868 ĐTCĐ 8.000.000 đ Số cố định có dây CK 300k tháng x 2 tháng
24 0243 352 9999 ĐTCĐ 39.000.000 đ Số cố định có dây Không cam kết
HOTLINE ĐĂNG KÝ

O886.876.888 

O942.277.666

  
TIN TỨC CÁP QUANG VNPT
Số cố định đẹp của VNPT tại Hà Nội: dành cho các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh, dịch vụ chăm sóc khách hàng có nhu cầu đăng ký số cố định đẹp, số cố định dễ nhớ làm hotline để tạo sự uy tín, chuyên nghiệp hơn.
Chi tiết
Khuyến mại lắp internet vnpt tphcm tháng 07/2019 vô cùng hấp dẫn, thủ tục đơn giản, thời gian lắp nhanh chóng. Nhanh tay liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được ưu đãi khi đăng ký lắp internet trong tháng 12 ngay.
Chi tiết
Khuyến mãi lắp cáp quang cáp quang VNPT tại Hà Nội trong tháng 07/2019 chưa bao giờ hấp dẫn tới nhu vậy, gói cước tốc độ cao giá rẻ.
Chi tiết
Cập nhật nhiều số gphone mới giá rẻ, kho số đẹp lựa chọn ngay.  Số cố định vnpt Hà Nội có nhiều số cố định đẹp, giá siêu rẻ, lắp đặt nhanh chóng. Dịch vụ trọn gói khi đăng ký và lắp đặt số ngay tại văn phòng, giúp Quý khách chỉ cần chọn số như ý, việc còn lại sẽ được hoàn thành toàn bộ.
Chi tiết
Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối Internet của Quý khách hàng trong thời đại số 4.0, VNPT thực hiện chương trình nâng băng thông internet lên gấp 2 lần so với tốc độ cũ tối thiểu 30Mbps để đảm bảo chất lương tốt nhất phục vụ cho nhu cầu internet tốc độ cao ngày tăng của khách hàng, với mức giá không đổi.
Chi tiết
Cập nhật list số cố định có dây của VNPT Hà Nội. Nhiều dạng số tam hoa, tứ quý,taxi, lộc phát, thần tài, sảnh tiến...Số lượng có hạn, quý khách đăng ký ngay.
Chi tiết